Obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV

 1. predávajúci - Extrapradlo s.r.o, Zákamenné 946, 029 56 Zákamenné, IČO: 45497001, DIČ: 2023013047, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.extrapradlo.sk
 2. kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 3. tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.extrapradlo.sk.
 4. elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky.Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku (e-mailom, telefonicky), čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať e-mailom, príp. osobne do 24 hodín. (je to pre ochranu spotrebiteľa). Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom.
 5. V súlade s ustanoveniami § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zbierka zákonov č.102/2014 Z.z.)  má kupujúci právo v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť poškodený a musí byť kompletný. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Kúpna cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 6. Neprebratie tovaru zákazníkom sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. V prípade, že si zákazník objedná tovar a následne ho neprevezme, odmietne tovar prebrať alebo uvedie zlú adresu dodania a písomne neodstúpi od zmluvy, bude mu vyúčtované skladné 3€/deň od prijatia zásielky na náš sklad až do prebratia tovaru zákazníkom alebo písomného odstúpenia od zmluvy. Skladné bude vyúčtované vždy v posledný pracovný deň mesiaca alebo v deň odstúpenia od zmluvy zákazníkom (závisí od toho čo nastane skôr) a penále s omeškania platby 0,05% deň.
 7. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, má predávajúci právo objednaný tovar predať inému záujemcovi. Ak zákazník nekomunikuje a nereaguje na naše výzvy, bude táto pohľadávka postúpená (predaná) inej osobe alebo firme.

 

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky.
 2. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, je expedovaný do 3 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky.
 3. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
 4. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
 5. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí.
 3. Doručenie tovaru:
 • Na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty cena 4,00€
 1. Tovar si môžete na Vašej pošte vyzdvihnúť do 7 dní odo dňa, kedy Vám do Vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 7 dňoch z Vašej pošty zaslaný späť na našu adresu. Pri opakovanom zaslaní tovaru Vám bude účtovaný poplatok za opakované doručenie vo výške 4,00€
  Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet 2881345357/0200 (vub banka) , Variabilný symbol - číslo Vašej objednávky. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške.

V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
 5. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. S osobnými údajmi kupujúcich bude predávajúci zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.
 2. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú. 
 
Súprava LORMAR Charmant 80B + ... | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Súprava LORMAR Charmant 80B + ...

 33,80 €    23,80 €
 
Podprsenka LORMAR Susan | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Podprsenka LORMAR Susan

 20,90 €    10,00 €
 
Košielka PIGEON P52 Taylor | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Košielka PIGEON P52 Taylor

 33,00 €    10,00 €
 
Podprsenka SIELEI 2448 | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Podprsenka SIELEI 2448

 24,90 €    10,00 €
 
Podprsenka JULIMEX BS 02 | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Podprsenka JULIMEX BS 02

 12,90 €    10,00 €
 
Podprsenka JULIMEX BS 01 | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

Podprsenka JULIMEX BS 01

 13,90 €    10,00 €
 
OBSESSIVE Police dress | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

OBSESSIVE Police dress

 39,90 €    15,00 €
 
LIVCO CORSETTI Celestyne | ExtraPrádlo.sk, spodné prádlo, spodná bielizeň

LIVCO CORSETTI Celestyne

 23,00 €    10,00 €